Teenused

Haldamine

Kinnisvara haldamine on kas juriidilisel õigusel või lepingulisest kohustusest tulenev vastutus ehitise jätkuva olemasolu eest, tagades hallatava ehitise füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilimise ehitise kasutamisega seotud protsesside juhtimise ja kirjeldamise kaudu.

Halduse eesmärk on vabastada omanik kinnisvara säilimisega seotud probleemidest. Iga omanik peaks olema huvitatud oma vara parimast majandamisest.

Haldur on inimene, kes koondab kogu hoonega seotud infot ja suunab seda erinevate osapoolte (klient, hooldaja, omanik) vahel.
Haldur peaks olema see, kes on hoone juures selle planeerimisest alates. See tähendab, et kompetentne tuleb olla igas kinnisvaraga seotud küsimuses.

Haldamise põhitegevused:

  • hallatava kinnisvara objekti majanduskava koostamine ja selle kooskõlastamine omanikuga;
  • kõigi õigusaktidest ning lepingukohustustest tulenevate ja hallatava kinnisvara omanikule suunatud kohustuste täitmise korraldamine;
  • majanduskava alusel valdus- ja hoolduslepingute ettevalmistamine ning nende sõlmimine;
  • omaniku poolt või tema nimel sõlmitud valdus- ja hoolduslepingute täitmise korraldamine ja järelevalve.
  • kasutuslepingute ettevalmistamine, sõlmimine ja täitmise korraldamine;
  • hallatava kinnisvara objekti tulude/kulude arvestus;
  • omaniku esindamine kõigi tema õigusaktidest tulenevate ja hallatava kinnisvaraga seotud kohustuste täitmisel.

Haldusteenuse hind määratakse haldusobjekti omanikuga läbirääkimiste käigus ning objektiga tutvumisel selgunud asjaolusid arvestades ja peale soovitavate teenuste täpsustamist.

 

Kinnisvara haldamine jaguneb järgmisteks eesmärgistatud tegevuste rühmadeks:
(Teenuse koodid vastavalt standardi klassifikaatorile)

110 Haldamise ülevõtmine
Kinnisvaraobjekti haldamiseks ettevalmistamine ja omaniku nõustamine on tegevused, mida haldur teeb iga kinnisvaraobjekti ülevõtmisel, omanike ja /või kasutajate muutumisel ning objektile esitatavate nõuete või objekti kasutusotstarbe muutmisel.
111. Kinnisvaraobjekti dokumentatsiooni üleandmine ning/või selle vastuvõtmine;
112. Kinnisvaraobjektiga seotud subjektide vajaduste selgitamine ja objekti tehnilise seisundi uuringud;
113. Kinnisvaraobjekti korrashoiuga seotud sihtide ja eesmärkide püstitamine;
115. Majanduskava koostamine;
116. Majanduskava elluviimise korraldamine;
117. Majanduskava täitmise jälgimine/ kontrollimine ja analüüs.

120 Tehnohoolduse korraldamine
Tehnohooldus sisaldab tegevusi kinnisvaraobjekti füüsilise säilimise tagamiseks. Need on tegevused selleks, et kinnisvara koosseisu kuuluvate ehitiste (hooned ja rajatised) tarindid ja tehnosüsteemid vastaksid ehitusseaduses ning projektdokumentatsioonides esitatud nõuetele.
121. Tehnohooldusena ettenähtud tegevusplaanide koostamine;
122. Tehnohoolduse hangete korraldamine;
123. Tehnohoolduse läbiviimiseks vajalike lepingute sõlmimine;
124. Sõlmitud tehnohoolduslepingute täitmise järelevalve;
125. Täidetavate või täidetud tehnohoolduslepingute käigu analüüs.

130 Heakorratööde korraldamine
Heakorratööd kinnisvaraobjektil on seotud kogunenud mustuse ja takistuste likvideerimisega, kusjuures sellega tagatakse eelkõige keskkonnaohutus, samas ka objekti kasutajatele nende ohutus ja mugavus ning objekti enda esteetilisus.
131. Heakorratöödena ettenähtud tegevusplaanide koostamine;
132. Heakorratööde hangete korraldamine;
133. Heakorratööde läbiviimiseks vajalike lepingute sõlmimine;
134. Sõlmitud heakorratööde lepingute täitmise järelevalve;
135. Täidetavate või täidetud heakorratööde lepingute käigu analüüs.

140 Ehitus- ja remonditööde korraldamine
Ehitus- ja remonditöid on vaja korraldada kinnisvaraobjektil selle korrashoiu (füüsilise säilimese) ja funktsionaalse kasutatavuse tagamiseks. Tegemist on ainulaadse sisuga ehitus-ning remonditööde projektidegaga, mille korraldamisvajadus tuleneb kas kinnisvara kasutaja soovide ja vajaduste muutumisest, vajadusest kõrvaldada kinnisvaraobjekti normaalse amortiseerumise (kulumise) tagajärjed ja/või vajadusest likvideerida erinevatel põhjustel ilmnenud avariide tagajärgi muutmata ehitise kasutusotstarvet või vajadusest muuta ehitise kasutusotstarvet, mahtu ja suurust.
141. Ehitus- ja remondi projektidele lähteülesannete ja töövõtukavade koostamine;
142. Kavandatava projektiga seotud tööde hangete korraldamine;
143. Projektiga seotud tööde läbiviimiseks vajalike lepingute sõlmimine;
144. Projektiga seotud sõlmitud lepingute täitmise järelevalve;
145. Projekteerimise korraldamine;
146. Omanikujärelevalve korraldamine.

150 Informatsiooni liikumise korraldamine
Kinnisvaraobjekti omanik vajab oma kohustuste täitmiseks lähteandmeid/informatsiooni selleks, et kujunenud olukorras teha endale kõige sobivam otsus seoses korrashoiu tagamisega, eelkõige seoses objekti juriidilise ja majandusliku säilimisega.
151. Kinnisvaraobjekti kaasomanike omavaheliste suhete korraldamine;
152. Kinnisvaraobjekti omaniku ja kasutajate vaheliste suhete korraldamine;
153. Kinnisvaraobjekti kasutajate omavaheliste suhete korraldamine;
154. Korrashoiuobjekti omanike, kasutajate ja teenindajate omavaheliste suhete koordineerimine;
155. Kinnisvaraobjekti kogu dokumentatsiooni korrashoid.

160 Tarbimisteenuste korraldamine
Tehnosüsteemid/- paigaldised tagavad kinnisvara kasutajale soovitud tingimused. Selliste tingimuste loomiseks vajalikud teenused on seotud õhu, gaasi, vee, soojuse, energia, valguse jm ressursside olemasolu tagamisega.
161. Lähteülesannete koostamine tehnosüsteemide abil tagatavate teenuste osutamiseks;
162. Tehnosüsteemide abil tagatavate teenuste osutamise hangete korraldamine;
163. Tehnosüsteemide abil tagatavate teenuste osutamiseks vajalike lepingute sõlmimine;
164. Sõlmitud lepingute täitmise järelevalve;
165. Tehnosüsteemide abil osutatavate teenuste tarbimise jälgimine;
166. Energiaauditi läbiviimise korraldamine.

170 Tugiteenuste osutamise korraldamine
Kasutusmugavuste tagamiseks ja nende suurendamiseks kinnisvaraobjektil on vaja tagada tugiteenuste olemasolu.
171. Tugiteenuste osutamise kavade koostamine;
172. Tugiteenuste osutamise hangete korraldamine;
173. Tugiteenuste osutamiseks vajalike lepingute sõlmimine;
174. Tugiteenuste osutamiseks sõlmitud lepingute täitmise järelevalve;
175. Täidetavate või täidetud tugiteenuste lepingute käigu analüüs.

180 Lisateenuste korraldamine
Kinnisvaraobjekti omanikule vajalikud lisateenused on tegevused selleks, et tagada kinnisvara haldamisega seotud põhitegevuste kvaliteetsem täitmine ning omanike ja kasutajate spetsiifiliste vajaduste arvestamine.
181. Korrashoiukulude arvestus ja jagamine kasutajate vahel;
182. Laekumiste jälgimine ja arvestuse pidamine võlgnevuse üle;
183. Raamatupidamise korraldamine;
184. Majandustegevuse aastakava koostamine;
185. Omaniku juriidiline nõustamine;
186. Omaniku tehniline nõustamine;
187. Vara hindamise korraldamine;
188. Maakleriteenuse osutamine.